Inwentaryzacja zieleni

 

Inwentaryzacja zieleni (inwentaryzacja dendrologiczna) ma na celu określenie liczby, rodzaju oraz stanu drzew lub krzewów na danym terenie. Inwentaryzacja drzew i krzewów jest zazwyczaj uzupełniana o projekt gospodarki drzewostanem oraz projekt nasadzeń zastępczych (kompensacyjnych). 

Przygotowujemy wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, którego integralną część stanowi inwentaryzacja zieleni. Na życzenie reprezentujemy Klienta w procedurze uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew, pomagamy we wszystkich formalnościach związanych z postępowaniem administracyjnym. Sporządzamy preliminarz opłat za wycinkę drzew i krzewów, w którym zawarte są szacunkowe koszty, jakie poniesie inwestor w związku z wycinką drzew. 

 

Ponadto w ofercie:     

  • ekspertyza dendrologiczna
  • dokumentacja fotograficzna (ułatwiająca lokalizację drzewa w terenie)
  • analiza wieku drzew istniejących oraz drzew wyciętych bez zezwolenia
  • wyznaczanie w terenie drzew do 10 lat
  • inwentaryzacja botaniczna
  • opinia dendrologiczna

 

Etapy inwentaryzacji:     

  • pomiary w terenie – zgromadzenie informacji dotyczących cech dendrometrycznych drzew i krzewów: m.in. gatunek, obwód lub pierśnica drzewa, szerokość korony, wysokość, powierzchnia zajmowana przez krzewy. Określamy również m.in. statyka drzew, stan zdrowotny, pokrój czy ewentualne uszkodzenia i deformacje
  • część opisowa – wprowadzamy dane z pomiarów do tabeli inwentaryzacyjnej. Część tekstowa zawiera ogólną charakterystykę obiektu i znajdującej się na nim roślinności, a także wskazania do zabezpieczania roślinności na czas robót związanych z realizacją inwestycji oraz zasady gospodarowania zielenią istniejącą
  • część graficzna – mapa przygotowywana w programach typu CAD, na którą nanosimy zinwentaryzowany drzewostan z zaznaczoną graficznie szerokością korony. Drzewa i krzewy ponumerowane są zgodnie z zestawieniem tabelarycznym. Na mapę może także zostać naniesiony projekt gospodarki drzewostanem istniejącym oraz projekt nasadzeń zastępczych

 

Cena inwentaryzacji zieleni zależy przede wszystkim od liczby drzew (ewentualnie powierzchni krzewów), ale ma na nią wpływ także lokalizacja, dostępność i powierzchnia terenu opracowania. W celu uzyskania szczegółowej oferty uprzejmie prosimy o kontakt.