OFERTA

PROJEKTOWANIE OGRODÓW

 

Wykonujemy projekty ogrodów przydomowych i rezydencjonalnych. Oferujemy kompleksową dokumentację projektową, na którą składa się koncepcja oraz projekt wykonawczy. Naszą pracę rozpoczynamy od spotkania z Klientem, wizji lokalnej oraz inwentaryzacji terenu – dzięki temu poznajemy oczekiwania Klienta oraz formułujemy podstawowe założenia projektowe.

Wybór koncepcji poprzedzają konsultacje, na których przedstawiamy wizję projektową w formie szkiców (kilka wariantów). Projekty koncepcyjne opracowujemy w formie barwnych rzutów przedstawiających zagospodarowanie terenu, uzupełnionych o zdjęcia referencyjne roślin i materiałów oraz wizualizacje fotorealistyczne.

Projekt wykonawczy ogrodu składa się z części opisowej i rysunkowej. Rysunki to rzuty, schematy, przekroje i detale poszczególnych elementów zagospodarowania wykonane w programie typu CAD, zawierające informacje niezbędne do należytego wykonania projektu np. rozmieszczenie, montaż, wymiary. Część opisowa to szczegółowy opis techniczny projektu – m.in. stosowanych materiałów i technologii, materiału roślinnego. Dokumentacja zawiera również tabelaryczne zestawienie ilościowe użytych materiałów / kosztorys oraz operat pielęgnacyjny ogrodu. Oferujemy też prowadzenie nadzoru autorskiego nad inwestycją.

Zakres projektu:

 • Nawierzchnie
 • Nasadzenia
 • Architektura ogrodowa (murki, ławki, pergole, altany, ogrodzenia etc.)
 • Oświetlenie Elementy wodne (fontanny, baseny, stawy kąpielowe, ściany wodne, oczka wodne, kaskady)
 • System automatycznego nawadniania Elementy dodatkowe (palenisko, rzeźba ogrodowa)
ZIELONE DACHY

Zielone dachy są perła współczesnej architektury krajobrazu. Oprócz swych niepowtarzalnych walorów estetycznych oferują szereg korzyści – funkcjonalnych i ekonomicznych, m.in:

 • ochrona warstw dachu przed czynnikami atmosferycznymi
 • stabilizacja temperatury budynku – dodatkowa izolacja termiczna
 • odzyskiwanie przeznaczonej pod zabudowę przestrzeni biologicznie czynnej
 • odciążenie kanalizacji miejskiej, zwłaszcza podczas intensywnych opadów
 • retencja wodna – zatrzymywanie i spowolnianie obiegu wody
 • walory ekologiczne, „zielone płuca” na terenach zurbanizowanych
 • zmniejszanie natężenia hałasu ulicznego, poprawa akustyki budynku
 • łagodzenie/ poprawa klimatu miejskiego
 • wzrost wartości inwestycji, funkcja reprezentacyjna
 • idealne miejsce wypoczynku i rekreacji

Projektujemy zarówno prywatne tarasy i ogrody na dachach jak i zielone dachy na budynkach użyteczności publicznej, biurowcach, centrach handlowych, stropach garaży podziemnych i wielu innych. Opracowujemy projekty dla założeń zarówno o charakterze intensywnym (typowe rośliny ozdobne, elementy zagospodarowania, wysokie walory użytkowe) jak i ekstensywnym (lekkie, łatwe i tanie w utrzymaniu).

Gwarantujemy fachowe doradztwo techniczne oraz zapewniamy indywidualne podejście do tematu.

TERENY PUBLICZNE

Zieleń w otoczeniu budynków biurowych, osiedli mieszkaniowych czy galerii handlowych jest nie tylko wymogiem narzucanym przez dokumenty planistyczne czy zapisy prawa. Obecnie tereny zieleni stają się istotnym elementem wielu inwestycji- podnoszą prestiż obiektu, zwiększają jego atrakcyjność. Uwzględnienie udziału architekta krajobrazu w pierwszej fazie projektu danej inwestycji jest istotnym warunkiem prawidłowo zaprojektowanej zieleni i płynących z tego korzyści.

Mając na uwadze fundamentalne znaczenie projektowania terenów zieleni oraz jego miejsca w procesie inwestycyjnym przedstawiamy kompleksową ofertą projektową dla terenów publicznych oraz terenów zieleni miejskiej obejmującą m.in.:

 • inwentaryzacja dendrologiczna
 • projekt gospodarki drzewostanem
 • wniosek o wycinkę
 • projekt koncepcyjny/ budowlany/ przetargowy/ wykonawczy
 • wizualizacja 3D
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 • przedmiar robót, kosztorys inwestorski/ ofertowy
 • operat pielęgnacyjny
 • nadzór autorski

Nasze usługi w zakresie terenów publicznych skierowane są do architektów, developerów oraz przedstawicieli administracji publicznej.

INWENTARYZACJA ZIELENI

 

Wykonujemy inwentaryzację zieleni (inwentaryzacja dendrologiczna), która ma na celu określenie liczby, rodzaju oraz stanu drzew lub krzewów na danym terenie. Inwentaryzacjea jest zazwyczaj uzupełniana o projekt gospodarki drzewostanem oraz projekt nasadzeń zastępczych (kompensacyjnych)

Przygotowujemy wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, którego integralną część stanowi inwentaryzacja zieleni. Na życzenie reprezentujemy Klienta w procedurze uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew, pomagamy we wszystkich formalnościach związanych z postepowaniem administracyjnym

Sporządzamy preliminarz opłat za wycinkę drzew i krzewów, w którym zawarte są szacunkowe koszty, jakie poniesie inwestor w związku z wycinką drzew.

Ponadto w ofercie:

 • ekspertyza dendrologiczna
 • dokumentacja fotograficzna (ułatwiająca lokalizację drzewa w terenie)
 • analiza wieku drzew istniejących oraz drzew wyciętych bez zezwolenia
 • wyznaczanie w terenie drzew do 10 lat
 • inwentaryzacja botaniczna
 • opinia dendrologiczna

Etapy inwentaryzacji:

 • pomiary w terenie – zgromadzenie informacji dotyczących cech dendrometrycznych drzew i krzewów: m.in. gatunek, obwód lub pierśnica drzewa, szerokość korony, wysokość, powierzchnia zajmowana przez krzewy. Określamy również m.in. statyka drzew, stan zdrowotny, pokrój czy ewentualne uszkodzenia i deformacje.
 • część opisowa – wprowadzamy dane z pomiarów do tabeli inwentaryzacyjnej. Część tekstowa zawiera ogólną charakterystykę obiektu i znajdującej się na nim roślinności, a także wskazania do zabezpieczania roślinności na czas robót związanych z realizacją inwestycji oraz zasady gospodarowania zielenią istniejącą.
 • część graficzna – mapa przygotowywana w programach typu CAD, na którą nanosimy zinwentaryzowany drzewostan z zaznaczoną graficznie szerokością korony. Drzewa i krzewy ponumerowane są zgodnie z zestawieniem tabelarycznym. Na mapę może także zostać naniesiony projekt gospodarki drzewostanem istniejącym oraz projekt nasadzeń zastępczych.

Cena inwentaryzacji zieleni zależy przede wszystkim od liczby drzew (ew. powierzchni krzewów), ale ma na nią wpływ także lokalizacja, dostępność i powierzchnia terenu opracowania. W celu uzyskania szczegółowej oferty uprzejmie prosimy o kontakt.

WIZUALIZACJE

Wizualizacje architektoniczne – powstają w celu zobrazowania zamysłu architekta poprzez ukazanie kubatury budynku, kolorystyki oraz charakteru elewacji, lub przedstawienia projektowanego obiektu w kontekście najbliższego otoczenia. Oferta w zakresie wizualizacji architektonicznych skierowana jest przede wszystkim dla architektów wnętrz, deweloperów oraz klientów indywidualnych.

Wizualizacje wnętrz – powstają na bazie projektu dostarczonego przez klienta bądź na podstawie przygotowanego przez nas projektu lub aranżacji. Fotorealistyczne wizualizacje przedstawiające wnętrza w doskonały sposób uzupełniają projekt techniczny mieszkania, biura czy sklepu, skutecznie konfrontując koncepcje projektową z oczekiwaniami klienta.

Wizualizacje 3D produktów – przedstawiające produkty skierowane są do projektantów, producentów mebli, producentów wyposażenia oraz agencji reklamowych. Nasze prace to zarówno wizualizacje studyjne produktów na jednolitym tle (packshot) jak i wizualizacje prezentujące produkty w określonym kontekście. Wykonane przez nas wizualizacje z powodzeniem mogą zastępować profesjonalne fotografie w katalogach reklamowych lub na stronach internetowych. Realistyczne odzwierciedlenie produktów znacznie ułatwia zweryfikowanie wizualnej koncepcji produktu np. poprzez przedstawienie kilku wariantów kolorystycznych lub materiałowych. Cechy naszych wizualizacji to duża szczegółowość modelu oraz profesjonalny rendering. Wizualizacje wykonujemy na podstawie zdjęć oraz rysunków technicznych.

PROJEKTOWANIE OGRODÓW

Wykonujemy projekty ogrodów przydomowych i rezydencjonalnych. Oferujemy kompleksową dokumentację projektową, na którą składa się koncepcja oraz projekt wykonawczy. Naszą pracę rozpoczynamy od spotkania z Klientem, wizji lokalnej oraz inwentaryzacji terenu – dzięki temu poznajemy oczekiwania Klienta oraz formułujemy podstawowe założenia projektowe. Wybór koncepcji poprzedzają konsultacje, na których przedstawiamy wizję projektową w formie szkiców (kilka wariantów). Projekty koncepcyjne opracowujemy w formie barwnych rzutów przedstawiających zagospodarowanie terenu, uzupełnionych o zdjęcia referencyjne roślin i materiałów oraz wizualizacje fotorealistyczne. Projekt wykonawczy ogrodu składa się z części opisowej i rysunkowej. Rysunki to rzuty, schematy, przekroje i detale poszczególnych elementów zagospodarowania wykonane w programie typu CAD, zawierające informacje niezbędne do należytego wykonania projektu np. rozmieszczenie, montaż, wymiary. Część opisowa to szczegółowy opis techniczny projektu – m.in. stosowanych materiałów i technologii, materiału roślinnego. Dokumentacja zawiera również tabelaryczne zestawienie ilościowe użytych materiałów / kosztorys oraz operat pielęgnacyjny ogrodu. Oferujemy też prowadzenie nadzoru autorskiego nad inwestycją. Zakres projektu:

 • Nawierzchnie
 • Nasadzenia
 • Architektura ogrodowa (murki, ławki, pergole, altany, ogrodzenia etc.)
 • Oświetlenie Elementy wodne (fontanny, baseny, stawy kąpielowe, ściany wodne, oczka wodne, kaskady)
 • System automatycznego nawadniania Elementy dodatkowe (palenisko, rzeźba ogrodowa)

 

ZIELONE DACHY

Zielone dachy są perła współczesnej architektury krajobrazu. Oprócz swych niepowtarzalnych walorów estetycznych oferują szereg korzyści – funkcjonalnych i ekonomicznych, m.in:

 • ochrona warstw dachu przed czynnikami atmosferycznymi
 • stabilizacja temperatury budynku – dodatkowa izolacja termiczna
 • odzyskiwanie przeznaczonej pod zabudowę przestrzeni biologicznie czynnej
 • odciążenie kanalizacji miejskiej, zwłaszcza podczas intensywnych opadów
 • retencja wodna – zatrzymywanie i spowolnianie obiegu wody
 • walory ekologiczne, „zielone płuca” na terenach zurbanizowanych
 • zmniejszanie natężenia hałasu ulicznego, poprawa akustyki budynku
 • łagodzenie/ poprawa klimatu miejskiego
 • wzrost wartości inwestycji, funkcja reprezentacyjna
 • idealne miejsce wypoczynku i rekreacji

Projektujemy zarówno prywatne tarasy i ogrody na dachach jak i zielone dachy na budynkach użyteczności publicznej, biurowcach, centrach handlowych, stropach garaży podziemnych i wielu innych. Opracowujemy projekty dla założeń zarówno o charakterze intensywnym (typowe rośliny ozdobne, elementy zagospodarowania, wysokie walory użytkowe) jak i ekstensywnym (lekkie, łatwe i tanie w utrzymaniu).

Gwarantujemy fachowe doradztwo techniczne oraz zapewniamy indywidualne podejście do tematu.

 

TERENY PUBLICZNE

Zieleń w otoczeniu budynków biurowych, osiedli mieszkaniowych czy galerii handlowych jest nie tylko wymogiem narzucanym przez dokumenty planistyczne czy zapisy prawa. Obecnie tereny zieleni stają się istotnym elementem wielu inwestycji- podnoszą prestiż obiektu, zwiększają jego atrakcyjność. Uwzględnienie udziału architekta krajobrazu w pierwszej fazie projektu danej inwestycji jest istotnym warunkiem prawidłowo zaprojektowanej zieleni i płynących z tego korzyści.

Mając na uwadze fundamentalne znaczenie projektowania terenów zieleni oraz jego miejsca w procesie inwestycyjnym przedstawiamy kompleksową ofertą projektową dla terenów publicznych oraz terenów zieleni miejskiej obejmującą m.in.:

 • inwentaryzacja dendrologiczna
 • projekt gospodarki drzewostanem
 • wniosek o wycinkę
 • projekt koncepcyjny/ budowlany/ przetargowy/ wykonawczy
 • wizualizacja 3D
 • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 • przedmiar robót, kosztorys inwestorski/ ofertowy
 • operat pielęgnacyjny
 • nadzór autorski

Nasze usługi w zakresie terenów publicznych skierowane są do architektów, developerów oraz przedstawicieli administracji publicznej.

 

INWENTARYZACJE ZIELENI

Wykonujemy inwentaryzację zieleni (inwentaryzacja dendrologiczna), która ma na celu określenie liczby, rodzaju oraz stanu drzew lub krzewów na danym terenie. Inwentaryzacja zieleni zazwyczaj uzupełniana o projekt gospodarki drzewostanem oraz projekt nasadzeń zastępczych (kompensacyjnych)

Przygotowujemy wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, którego integralną część stanowi inwentaryzacja zieleni. Na życzenie reprezentujemy Klienta w procedurze uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew, pomagamy we wszystkich formalnościach związanych z postępowaniem administracyjnym

Sporządzamy preliminarz opłat za wycinkę drzew i krzewów, w którym zawarte są szacunkowe koszty, jakie poniesie inwestor w związku z wycinką drzew.

Ponadto w ofercie:

 • ekspertyza dendrologiczna
 • dokumentacja fotograficzna (ułatwiająca lokalizację drzewa w terenie)
 • analiza wieku drzew istniejących oraz drzew wyciętych bez zezwolenia
 • wyznaczanie w terenie drzew do 10 lat
 • inwentaryzacja botaniczna
 • opinia dendrologiczna

Etapy inwentaryzacji:

 • pomiary w terenie – zgromadzenie informacji dotyczących cech dendrometrycznych drzew i krzewów: m.in. gatunek, obwód lub pierśnica drzewa, szerokość korony, wysokość, powierzchnia zajmowana przez krzewy. Określamy również m.in. statyka drzew, stan zdrowotny, pokrój czy ewentualne uszkodzenia i deformacje.
 • część opisowa – wprowadzamy dane z pomiarów do tabeli inwentaryzacyjnej. Część tekstowa zawiera ogólną charakterystykę obiektu i znajdującej się na nim roślinności, a także wskazania do zabezpieczania roślinności na czas robót związanych z realizacją inwestycji oraz zasady gospodarowania zielenią istniejącą.
 • część graficzna – mapa przygotowywana w programach typu CAD, na którą nanosimy zinwentaryzowany drzewostan z zaznaczoną graficznie szerokością korony. Drzewa i krzewy ponumerowane są zgodnie z zestawieniem tabelarycznym. Na mapę może także zostać naniesiony projekt gospodarki drzewostanem istniejącym oraz projekt nasadzeń zastępczych.

Cena inwentaryzacji zieleni zależy przede wszystkim od liczby drzew (ew. powierzchni krzewów), ale ma na nią wpływ także lokalizacja, dostępność i powierzchnia terenu opracowania. W celu uzyskania szczegółowej oferty uprzejmie prosimy o kontakt.

 

WIZUALIZACJE

Wizualizacje architektoniczne – powstają w celu zobrazowania zamysłu architekta poprzez ukazanie kubatury budynku, kolorystyki oraz charakteru elewacji, lub przedstawienia projektowanego obiektu w kontekście najbliższego otoczenia. Oferta w zakresie wizualizacji architektonicznych skierowana jest przede wszystkim dla architektów wnętrz, deweloperów oraz klientów indywidualnych.

Wizualizacje wnętrz – powstają na bazie projektu dostarczonego przez klienta bądź na podstawie przygotowanego przez nas projektu lub aranżacji. Fotorealistyczne wizualizacje przedstawiające wnętrza w doskonały sposób uzupełniają projekt techniczny mieszkania, biura czy sklepu, skutecznie konfrontując koncepcje projektową z oczekiwaniami klienta.

Wizualizacje 3D produktów – przedstawiające produkty skierowane są do projektantów, producentów mebli, producentów wyposażenia oraz agencji reklamowych. Nasze prace to zarówno wizualizacje studyjne produktów na jednolitym tle (packshot) jak i wizualizacje prezentujące produkty w określonym kontekście. Wykonane przez nas wizualizacje z powodzeniem mogą zastępować profesjonalne fotografie w katalogach reklamowych lub na stronach internetowych. Realistyczne odzwierciedlenie produktów znacznie ułatwia zweryfikowanie wizualnej koncepcji produktu np. poprzez przedstawienie kilku wariantów kolorystycznych lub materiałowych. Cechy naszych wizualizacji to duża szczegółowość modelu oraz profesjonalny rendering. Wizualizacje wykonujemy na podstawie zdjęć oraz rysunków technicznych.